جواب فارسی پنجم صفحه 24 فضل خدا

صفحه ی ۲۴

حکایت

حکایتی که خواندید با مفهوم کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد؟

_سحرخیز باش تا کامروا باشی.

_دست بالای دست بسیار است.

_ ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

_ مرغ همسایه غاز است.

_عقلش به چشمش است .

_جوجه ها را آخر پاییز میشمارند.

جواب:عقلش به چشمش است، چون قبل ازین که خوب فکر کند قضاوت کرد وقضاوتش اشتباه و از روی ظاهر بود.

دکمه بازگشت به بالا