جواب فارسی پنجم صفحه 23 فضل خدا

صفحه ۲۳

درک و دریافت

۱. با توجه به متن بگویید پروانه چه ویژگی هایی داشت؟ آیا کار او را می پسندید؟ چرا؟

جواب۱: پروانه خیلی زیبا بود وبخاطر این زیباییش مغرور شده بود و پیش خودش فکر میکرد از دیگران برتر وبهتر است.

خیر کار او را نمی پسندم او بقیه را ناراحت کرد ونباید مغرور می شد و هر کدام از ما یک نقطه ضعفی داریم.

۲.به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بالهایش را به نمایش نگذاشت ؟

جواب۳.چون متوجه رفتار اشتباهش شد و فهمید نباید مغرور شود .

۳.چه چیزهایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند؟ به ترتیب بیان کنید.

گلبرگ ، برگ ، ساقه ، ریشه ، زمین ، خورشید ، خدا

دکمه بازگشت به بالا