جواب فارسی پنجم صفحه 20 فضل خدا

صفحه ی ۲۰

دانش زبانی

اگر بخواهیم متن تبریک را خطاب به کسی که موفقیتی به دست آورده بخوانیم چه می کنیم؟

جواب: باید لحن خواندن و شیوه ی گفتن کلمات مان مناسب آن موقعیت باشد وبرای گفتن تبریک باید لحن مان همراه با خوشحالی باشد.

اگر بخواهیم متن تسلیت را خطاب به کسی که به سوگی دچار شده بخوانیم چه میکنیم ؟

جواب: باید لحن وآهنگ تلفظ کلمات مان مناسب همان موقعیت باشد.باید در لحن مان و صدایمان ناراحتی و تاسف باشد.

لحن خواندن شعر ستایش”ای همه هستی ز تو پیدا شده” با شعر درس “فضل خدا” به نظر شما یکسان است؟ درباره لحن و آهنگ خواندن این دو شعر گفت و گو کنید.

جواب: خیر یکسان نیست ، چون قالب های شعری این دو شعر متفاوت است درنتیجه لحن خواندمان هم متفاوت است.

درشعر ستایش هر بیت قافیه ی جداگانه دارد درنتیجه هر بیت یک آهنگ و لحن دارد اما درشعر فضل خدا لحن واهنگ بیت اول مثل همه ی مصرع های زوج است.

دکمه بازگشت به بالا