آخرین خبرها

جواب فارسی پنجم صفحه 17 تماشاخانه

صفحه ی ۱۷

خوانش و فهم

۱. در بیت ” گل بخندد بر سر گل بوته ها / پر کند بوی خوش گل ،باغ را” منظور از خنده ی گل چیست؟

جواب۱: شکفتن گل

۲. در بیت سوم دو واژه “برگ برگ” چگونه خوانده می شود؟

جواب ۲: به این صورت که” برگ” اول با انتهای ساکن و “برگ”دوم با انتهای کسره  خوانده می شود.

یعنی: همه ی گلبرگ های گل

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …