جواب فارسی پنجم صفحه 139 کار وتلاش

صفحه ی ۱۳۹

حکایت : جوان و راهزن

این حکایت با کدام یک از مثل ها ارتباط دارد ؟

  • تا تنور گرم است نان را بچسبان.
  • تنبل نرو به سایه ،سایه خودش می آیه.
  • سنگ مفت، گنجشک مفت.
  • تهی پای رفتن به از کفش تنگ.
  • باد آورده را باد میبرد.
  • راستی، راه نجات است.
  • داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حساب است.

جواب: راستی، راه نجات است.

دکمه بازگشت به بالا