جواب فارسی پنجم صفحه 132 کار وتلاش

فارسی پنجم ، صفحه ی۱۳۲

درست و نادرست

۱.بار سنگین ،پشت مور را خمیده کرده بود .

جواب۱: درست

۲.حضرت سلیمان رفتار مورچه را تحسین کرد .

جواب۲: نادرست

۳.مورچه،بردبار و قانع بود .

جواب۳: درست

درک  مطلب

۱.سلیمان ،مور را از چه اتفاقی ترساند؟

جواب۱: اینکه عابری پایش را در راه روی او بگذارد و او له شود وبمیرد.

۲. وقتی که سلیمان مور را دید ،او به چه کاری مشغول بود؟

جواب۲:داشت تلاش میکرد که پای یک ملخ را حمل کند.

۳.چرا مور دعوت سلیمان را نپذیرفت؟

جواب۳: چون قانع بود.

۴.چه زمانی برای تلاش و کوشش مناسب است؟

جواب۴: جوانی

۵.مور، چه کاری را بهتر می دانست؟ّ

جواب۵: تلاش و کوشش و قناعت به هرآنچه که داریم ود عبن حال امید به کسب راحتی وآسایش

۶.شما با نظر مور موافقید یا سلیمان ؟دلیل بیاورید

جواب۶: مور، چون اگر انسان متکی به خودش باشد و وبا تلاش به هدفش برسد بسیار لذت بخش تر است.

دکمه بازگشت به بالا