جواب فارسی پنجم صفحه 13 تماشاخانه

فارسی پنجم ، صفحه ی ۱۳

درست ونادرست

۱. دیدن شگفتی های عالم وتأمل درباره ی آن ها راه مناسبی برای شناخت است .

جواب۱: درست

۲.سبزه ها و علف ها به اندازه ای نرم و شکننده هستند که نمی توانند از میان سنگلاخ سر در بیاورند .

جواب۲: نادرست

۳.تاریکی شب ، روشنایی روز و شبنم صبحگاهی همه از آفریده های ساکت خدا هستند.

جواب۳: درست

دکمه بازگشت به بالا