جواب فارسی پنجم صفحه 120 کاجستان

صفحه ی ۱۲۰

حکایت : حکمت

پس از گفت و گو درباره مثل های زیر، مشخص کنید ، مفهوم حکایت با کدام ضرب المثل های زیر تناسب دارد ؟

_از هر دست بدهی از همان دست هم میگیری

_ هرکه بامش بیش برفش بیشتر.

_ زبان سرخ ،سر سبز میدهد بر باد

_ سواره خبر از حال پیاده ندارد.

_ قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید .

_ خواستن توانستن است.

جواب:

  • قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
  • سواره خبر از حال پیاده ندارد.
دکمه بازگشت به بالا