جواب فارسی پنجم صفحه 119 کاجستان

صفحه ی ۱۱۹

درک و دریافت 

۱. کدام مثل با محتوای داستان همخوانی دارد؟

الف) هرکسی را بهر کاری ساختند .

ب) هرکه بامش بیش، برفش بیشتر.

پ )نابرده رنج گنج میسر نمیشود .

ت) درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را

ث) پیری و معرکه گیری.

جواب ۱: درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را

۲. به نظر شما ثروت پدر بزرگ چه بود ؟

جواب۲: زندگی

۳. منظور حصار از اینکه گفت:” راز زندگی فقط یک چیز نیست”چه بود؟

جواب۳:راز زتدگی در هر موجودی نمود منحصر به خود رادارد راز زندگی فقط در یک چیز نیست بلکه در تمام مخلوقات است و همه چیز درکنارهم معنا می یابد.

۴. شخصیت های داستان را بر اساس شکل زیر بیان کنید:

شخصیت اصلی نوه پیرمرد
شخصیت های فرعی پیرمرد_ خودرو_درخت_کشاورز_ویلن_نردبان_دریا_لاک پشت_تخت_حصار
دکمه بازگشت به بالا