آخرین خبرها

جواب فارسی پنجم صفحه 118 کاجستان

فارسی پنجم ، صفحه ی ۱۱۸

درست  و نادرست 

۱. باد وقتی دید که ریشه های کاج از خاک بیرون هستند، آرام شد.

۲.دو کاج ،سالهای سال با هم دوست بودند.

۳. در یک روز پاییزی باد شدیدی وزید.

درک مطلب

۱.علت آرام شدن باد چه بود؟

جواب۱: دیدن دوستی محبت و مهربانی دو کاج

۲. ده ،چگونه به کاجستان تبدیل شد ؟

جواب۲: وقتی میوه های کاج روی زمین می ریخت از آن دانه ها دوباره کاج های جدیدی می رویید.

۳. کاج همسایه در پاسخ به درخواست کمک دوستش چه گفت؟

جواب۳: گفت که به تو کمک می کنم ودوستی مان را ازیاد نمیبرم یک روز هم ممکن است همین اتفاق برای من بیفتد.

۴.کدام بیت های درس را بیشتر می پسندید دلیل خود را بیان کنید

جواب ۴: بیت هایی که از زبان دو کاج گفته میشود حس متفاوت را ایجاد میکند وقتی که تصور می کنیم به صحبت دو کاج گوش می دهیم.

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …