جواب فارسی پنجم صفحه 108 شجاعت

فارسی پنجم ، صفحه ی۱۰۸

درست و نادرست

۱.کسی که از عاقبت کارها نترسد ، شجاع است.

جواب۱:نادرست

۲. در این روزگار به شجاعت و قدرت بدنی نیازمندیم.

جواب۲: درست

۳. شجاعت نترسیدن از تمام حوادث و رنج هاست.

جواب۳: نادرست

درک مطلب

۱.دو نمونه از ترس های پسندیده را بیان کنید .

جواب۱: ترس از مواد مخدر ، ترس از حیوان وحشی ، ترس از دوستان ناباب

۲. شجاع به چه کسی میگویند؟

جواب۲: کسی که در برابر سختی ها و مشکلات پایداری می کند وتسلیم نمی شود و با اعتماد به نفس دنبال راه حل های مناسب می گردد تا پیروز شود.

۳. مردم روزگارما به چه شجاعتی نیاز دارند؟ چرا؟

جواب۳: شجاعت اخلاقی، برای اینکه بتوانند همیشه و در همه وقت حرف درست و راست را بگویند و در دفاع از حق و درستی شجاع و نترس باشند.

۴. گام اول به سمت شجاعت چیست؟

جواب۴: خندیدن بر ترس های دروغین خود.

دکمه بازگشت به بالا