جواب فارسی پنجم صفحه 105 روزی که باران می بارید

صفحه ی ۱۰۵

خوانش و فهم 

۱. شاعر چه ویژگی هایی برای” سوار سبز پوش” بیان کرده است؟

جواب۱: لباسش عطر گل نرگس دارد و پروانه هاشکل یک شال روی دوش او پرواز می کنند.

۲.منظور شاعر از “فواره ی گنجشک ها”چیست؟

جواب۲: پرواز گنجشک های زیاد

دکمه بازگشت به بالا