جواب فارسی پنجم صفحه 103 روزی که باران می بارید

صفحه ی ۱۰۳

تصویر خوانی و صندلی صمیمیت

۱. خوب دیدن: تصویر ها را با دقت ببینید و به جزییات آن توجه کنید.

۲.اندیشیدن: برای درک ارتباط میان اجزای تصویر ها،فکر کنید و مطالبی را که از تصویر برداشت کرده‌اید، در در ذهن خود مرور کنید .

۳.یافتن : بعد از درک محتوا و ارتباط میان اجزای تصاویر  تفاوتها و شباهتهای آن دو را مشخص کنید.

۳.گفتن : هر وقت آماده شدید روی صندلی معلم بنشینید و درباره تفاوت ها و شباهت های تشخیص داده شده ، برای دوستانتان صحبت کنید

جواب: هر دو تصویر طبیعیت را نشان می دهد.در هردو تصویر درخت و گیاهان و برکه ی آب میبینیم.

اما تصویر بالایی سر سبز است و نشان دهنده ی فصل بهار است وتصویر پایینی درختان برگی ندارند که نشان دهنده ی پاییز یا زمستان است.

دکمه بازگشت به بالا