جواب فارسی هفتم صفحه 95 کلاس ادبیات

صفحه ی ۹۵

کار گروهی 

۱. با راهنمایی معلم خود درباره ویژگی های شعر نیمایی گفت و گو کنید.

جواب۱:

 • وزن دارد.
 • گاها قافیه هم دارد.
 • طول مصراع ها مساوی نیست مصرع های کوتاه و بلند دارد.
 • درونمایه احساسات ، عشق تجربیات شخصی ، سیاست و اجتماع می باشد .
 • خالق این سبک علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج است

نوشتن

۱.زمان فعل های زیر را مشخص کنید.

 • خواهم رفت آینده
 • مینویسند حال
 • گرفته بودی گذشته
 • شنیدیم گذشته
 • نشسته بودید گذشته
 • آمدند گذشته

۲.پیام ، قافیه و ردیف را در قطعه زیر بنویسید.

برزگری پند به فرزند داد/کای پسر این پیشه پس از من توراست

هرچه کنی کشت همان بدروی/کار بد و نیک چو کوه و صداست

جواب ۲:

پیام: هر کاری کنیم نتیجه ی آن را خواهیم دید

قافیه: تورا _ صدا

ردیف : ست _ ست

۳. با توجه به متن جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

_ معلم با همان ………. گرمش ادامه داد : “خیلی عالیست”

جواب: لحن

اگر با او همسفر میشدی در طول راه ……… زیبای قرآن را می‌شنیدی.

جواب : تلاوت

۴. در متن زیر غلط های املایی را پیدا کنید و شکل درست آنها را بنویسید.

مهم این است که در مقابل سختی ها تصلیم نشد اگر انسان در برابر دشواری ها بایستد بر آن چیره می شود البته باید سبر و تاقت را از دست نداد و هیچ گاه ناسپاسی نکرد.

شکل صحیح غلط ها: تسلیم ، صبر ، طاقت

دکمه بازگشت به بالا