جواب فارسی هفتم صفحه 85 نصیحت امام

صفحه ی ۸۵

نوشتن

۱. در لوله های زیر مسند را مشخص کرده مسند مناسب دیگری جایگزین آن کنید .

_ علامه جعفری کنجکاو بود.

مسند : کنجکاو و جایگزین آن: دقیق / باهوش/دانا

_ او شیفته طبیعت است .

مسند : شیفته  و جایگزین آن : عاشق/ خالق

۲. برای هر یک از گزینه های زیر دو کلمه هم خانواده بنویسید.

  • درس

تدریس ، مدرسه ، دروس

  • سعادت

سعید ، مسعود ، مساعدت

  • راضی

رضایت ، مرضیه

  • طبیعت

طبع ، طبایع ، طبیعی

۳.با حروف درهم ریخته زیر واژه هایی بنویسید که ارزش املایی داشته باشند و در متن درس به کار رفته باشند.

 ج  ح م  ر  ه ض ی ت 

جواب:

حرم

حضرت

حجره

ضریح

محضر

۴.با توجه به معنی املای صحیح واژه را انتخاب کنید. الف) نصیب  ،   نسیب  = قسمت

جواب الف)  نصیب

ب)گشت وگزار ، گشت وگذار  = گردش 

جواب ب) گشت و گذار

دکمه بازگشت به بالا