جواب فارسی هفتم صفحه 77 زندگی همین لحظه هاست

صفحه ی ۷۷

درک و دریافت 

۱.انگیزه ی مجید از نوشتن سفرنامه چه بود؟

جواب۱: اینکه سفرنامه اش را به کتاب تبدیل کند.

۲.چه درس ها و عبرت هایی از سفر می توان گرفت؟

جواب۲: آشنایی با اقوام و ملل مختلف و رسم ورسوم آنان و کسب تجربه

دکمه بازگشت به بالا