جواب فارسی هفتم صفحه 69 زندگی همین لحظه هاست

صفحه ی ۶۹

کار گروهی 

۱.چه کنیم تا از ساعات عمر بهتر استفاده کنیم گفت و گو کنید .

جواب۱:  با برنامه ریزی میتوانیم از زمان بهترین استفاده را ببریم.

۲.برداشت خود را از تصویر زیر در گروه بیان کنید.

جواب۳: پیرمرد در جست وجوی جوانی از دست رفته ی خود میخواهد زمان را به عقب برگرداند.

  نوشتن 

۱.سه جمله از متن درس بنویسید که در آنها فعل اسنادی به کار رفته باشد.

جواب۱:

  • وقت از طلا گران بها تر است.
  • زندگی مجموعه ای از روزها و ماه ها وسال هاست.
  • بر روی سنگ ها حک شده بود.

۲. ده واژه از متن درس بنویسید که ارزش املایی داشته باشد.

جواب ۲: قبور، غفلت ، اضطراب ، دائماً ، دقایق ، اثنای سفر ، تلف شده ، عبرت ، نهج البلاغه ،  تامل ،غصّه

۳.در هر جمله یک غلط املایی وجود دارد. آنها را پیدا کنید و به شکل درست بنویسید .

_اسکندر سنگ مزار ها را خواند و به هیرت فرو رفت.

جواب: حیرت

_ مدت حیاط صاحبان قبور از ده سال تجاوز نمی کرد.

جواب: حیاط

_ مجتبا در درس هایش بسیار پیشرفت کرده است.

جواب : مجتبی

دکمه بازگشت به بالا