آخرین خبرها

جواب فارسی هفتم صفحه 61 علم زندگانی

فارسی هفتم ، صفحه ی ۶۱

خود ارزیابی

۱. چرا گیتی به چشم کبوتر بچه تاریک شد؟

جواب ۱:چون از پرواز کردن خسته شده بود ودیگر توان نداشت.

۲.به نظر شما کبوتر بچه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد ؟

جواب۲: از او تشکر و قدر دانی کرد.

۳.پیام اصلی درس چیست؟

جواب۳: با تلاش و پشتکار و مشورت با دیگران موفق می شویم.

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …