آخرین خبرها

جواب فارسی هفتم صفحه 47 فصل آزاد،درس پنجم

صفحه ی ۴۷

شعر خوانی  

ای برادر تو همان اندیشه ای

مابقی تو استخوان و ریشه ای

گر گل است اندیشه ی تو،گلشنی

ور بود خاری ،تو هیمه گلخنی

گر گلابی،برسرو جیبت زنند

ورتو چون بولی برونت افکنند

کیست بیگانه تن خاکی تو

کز برای اوست غمناکی تو

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …