جواب فارسی هفتم صفحه 47 فصل آزاد،درس پنجم

صفحه ی ۴۷

شعر خوانی  

ای برادر تو همان اندیشه ای

مابقی تو استخوان و ریشه ای

گر گل است اندیشه ی تو،گلشنی

ور بود خاری ،تو هیمه گلخنی

گر گلابی،برسرو جیبت زنند

ورتو چون بولی برونت افکنند

کیست بیگانه تن خاکی تو

کز برای اوست غمناکی تو

دکمه بازگشت به بالا