جواب فارسی هفتم صفحه 46 فصل آزاد،درس پنجم

صفحه ی ۴۶

 

نکته ی دوم:

دانستن چند نکته برای تشخیص قید در جمله به شما کمک می کند.

نکته ی اول: قید اگر حذف شود معنی جمله نافص نمی شود.

نکته ی دوم : کلمات تنوین دار همیشه قیدند .مثل احتمالاً ، اساساً ، حتماً ،فوراً،شدیداً

 

کار گروهی 

۱.به غیر از خیام  نام چند همه چیز دان ایرانی را پیدا کنید ودرباره ی آن در کلاس گفت وگو کنید.

جواب۱ : خوارزمی ، ابوریحان بیرونی ، رازی

۲. به نظر شما مهم ترین عامل در راه پیشرفت وکسب علم و دانش چیست و چگونه می توان به مدارج بالا رسید؟

جواب۲: با پشتکار و تلاش و داشتن ذهنی کنجکاو وجست وجو گر

 

نوشتن

۱. برای کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید.

  • تحقیق

حقیقت ، حقایق

  • علم

عالم ، معلم

  • فکر

تفکر، افکار

  • کتاب

کتب ، کاتب

  • کشف

کاشف، اکتشاف

  • مدرسه

مدارس ، درس

  • مساله

مسائل ، سوال

دکمه بازگشت به بالا