آخرین خبرها

جواب فارسی هفتم صفحه 40 زیبایی شکفتن

فارسی هفتم ، صفحه ی ۴۰

خود ارزیابی 

۱. منظور از” آسمان مثل یک تبسم شد” چیست ؟

جواب۱: آسمان صاف و روشن شد.

۲. به نظر شما چرا بزرگترها از دوره نوجوانی و جوانی خود معمولا با حسرت و آه یاد می کنند؟

۲. چون قدرش را آن طور که باید ندانسته اند و اینکه کوتاه و زود گذر بود.

۳. نوجوانی زیباست .چه کنیم تا زیباتر شود؟

جواب۳: با کسب علم و مهارت و با شادی و لذت بردن از آن قدرش را بدانیم. و آن را به بیهودگی نگذرانیم.

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …