جواب فارسی هفتم صفحه 34 نسل آینده ساز

فارسی هفتم ، صفحه ی ۳۴

خود ارزیابی

۱. امتیازات نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظم انقلاب بیان کنید .

جواب۱: چشمه جوشان نیرو و استعداد هستند.اهل تفکر و تحلیل و درک هستند پارسا وپاکدامن هستند با صداقت هستند شور و شعور دارند.

۲. منظور از عبارت” آینده با حرف ساخته نمی شود” چیست؟ 

جواب۲: یعنی باید عمل کرد .آینده با کار وعمل ساخته می شود.

۳. شما ویژگی های برجسته جوان امروز ایرانی را چه چیزهایی می دانید ؟

جواب ۳: اراده، سخت کوشی ، صبر

دکمه بازگشت به بالا