جواب فارسی هفتم صفحه 21 چشمه ی معرفت

فارسی هفتم ، صفحه ی ۲۱

خود ارزیابی 

۱ در کلاس طبیعت چه زیبایی هایی را می توان درک کرد ؟

جواب۱: زیبایی هایی که در طبیعت وجود دارد در کوه،جنگل،دریا،آسمان وپرندگان باعث می شود زیبایی و بزرگی وقدرت خداوند را درک کنیم.

۲. این بیت از بوستان سعدی با کدام بخش درس ارتباط دارد؟

برآرد تهی دست های نیاز / زرحمت نگردد تهی دست باز

همه طاعت آرند و مسکین نیاز / بیا تا به درگاه مسکین نواز

چو شاخ برهنه براریم دست / که بی برگ از این بیش نتوان نشست

جواب ۲: این قسمت از درس: ” بر روی سبزه ها و کشته های سیراب درختان سرسبز باغ و صحرا را دیده‌ام که شاخه دستهای خویش را در آسمان برافراشته بودند و دعا می کردند.”

۳. نمونه های دیگری از زیبایی های آفرینش را بیان کنید.

جواب۳: صدای پرندگان ، صدای باد ، صدای باران ، صدای برگ ها ، بوی گل ها ، شب ، روز ، ستاره ها ، پروانه ها ، بیابان و….

دکمه بازگشت به بالا