جواب فارسی هفتم صفحه 16 زنگ آفرینش

صفحه ی ۱۶

کار گروهی 

۱. درباره تعداد جمله های بند دوم شعر( بیت سه و چهار) گفت و گو کنید.

جواب ۱: چهار جمله

نوشتن 

۱. واژه صحیح را با توجه به معنی جمله در جای خالی قرار دهید.

الف) مسلمانان دو ماه محرم و……… را گرامی می دارند.(سفر. صفر)

جواب الف) صفر

 ب) هیچ کس او را نمی شناسد است؛او در این جا ………….. است. (قریب ، غریب )

جواب ب ) غریب

۲. با حروف زیر،چهار کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد.

م ، ح ، ر ، ز ، ت ، ی 

جواب: محرز ، تحیر ، مزیت ، حریم ، حیرت

دکمه بازگشت به بالا