جواب فارسی هفتم صفحه 153 آدم آهنی و شاپرک

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۵۳

نوشتن 

ترکیب های وصفی و اضافی را مشخص کنید .

  • درخت بلوط     : اضافی
  • احساس خوب  : وصفی
  • افراد سرشناس : وصفی 
  • صدای بلند       : وصفی
  • مربای زردآلو    : اضافی
  • اسم من          : اضافی

۲.برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید .

مطمئن

اطمینان

سوال

سائل ، مسئول

قصه

قصص

توجه

وجهه ، مواجهه

۳.در جمله های زیر نهاد مفعول و متمم را معین کنید.

  • شناسنامه ما ، عمر حقیقی ما را تعیین نمی کند.

 نهاد    : شناسنامه ی ما

مفعول :عمر حقیقی ما

  • فرصت های خوب و عزیز می گذرند.

نهاد    : فرصت های خوب و عزیز

  • دانش آموزان شهید رجایی را دوست داشتند.

نهاد     : دانش آموزان

مفعول : شهید رجایی

  • آفتاب بر گل ها و سبزه ها می تابد.

نهاد     : آفتاب

متمم   : گل ها وسبزه ها

۴. فعل های” ایستادند_ می آید_ پرسیدند _گفت ” را به فعل آینده تبدیل کنید.

جواب۴: خواهند ایستاد_ خواهد آمد_ خواهند پرسید _ خواهد گفت

دکمه بازگشت به بالا