جواب فارسی هفتم صفحه 151 آدم آهنی و شاپرک

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۵۱

خود ارزیابی 

۱. چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟

جواب۱: چون او را “تروم عزیزم” صدا کرد.

۲. چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سوالات جواب درست نمی داد ؟

جواب۲:زیرا از مرگ شاپرک ناراحت شده بود وتلاش می کرد پاسخی خارج از آنچه که برنامه ریزی شده بود بدهد.

۳.آخرین جمله درس چه پیامی دارد؟

جواب۳: محبت روی همه چیز حتی آدم آهنی تاثیر دارد و باعث تغییر وایجاد عاطفه واحساس  می شود.

دانش های زبانی وادبی 

آیا می توانید بن فعل و شناسه فعل آینده را بگویید؟

جواب : خواه + شناسه + فعل گذشته ی ساده(همیشه سوم شخص مفرد)

مثلا:

خواهم گفت

خواهی گفت

خواهد گفت

دکمه بازگشت به بالا