جواب فارسی هفتم صفحه 124 امام خمینی

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۲۴

خود ارزیابی 

۱. چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی را در دوره نوجوانی و جوانی بیان کنید؟

جواب۱: مهربانی ،سادگی، فروتنی، خوش بیانی،  نظم و دقت و سیمای جذاب از ویژگی های درخشان ایشان بود.

۲.چرا در دوره انقلاب همه ی ایران یک معلم داشت؟

جواب۲: چون دانش آموزان و دانشجویان به فرمان امام اعتصاب کرده بودند ودر کلاس حاضر نمیشدند و همراه با بقیه ی مردم در خیابان تظاهرات می کردند و همه از راهنمایی ها ودستورات امام پیروی میکردند.

۳.به نظر شما راز محبوبیت بنیانگذار جمهوری اسلامی چیست؟

جواب۳: افتادگی و فروتنی واینکه قدرت باعث نمیشد که از یاد خدا و محبت به مردم غافل شود.

دکمه بازگشت به بالا