جواب فارسی هفتم صفحه 112 خدمات متقابل اسلام و ایران

صفحه ی ۱۱۲

نوشتن 

۱. معنی واژه های زیر را بنویسید.

  • ذوق : استعداد
  • ادیب : سخن دان
  • استعداد : توانایی
  • مظاهر : نشانه ها

۲.برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

  • اخلاص 

خالص خلوص

  • قبول

قابل ، مقبول

  • حافظ

محفوظ ، حفاظت

  • تمدن

مدنیت ، مدائن

۳.ده کلمه مهم املایی از درس پیدا کنید و بنویسید.

جواب ۳: متعلق/تکلم/ ظهور/تمدّن/مشعل دار/ لیاقت/ عملاً/خواجه نصیر الدّین توسی/مورّخ/مظاهر

۴.در جمله های زیر،ضمیرهای پیوسته و جدا را مشخص کنید.

_ شهید رجایی به همراهانش گفت:من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفته‌ام .

جواب:

ضمیر پیوسته: ش در همراهانش

ضمیر جدا: من

_ مصطفی دست هایش را داخل جیبش فرو برد .

جواب:

ضمیر پیوسته: ش در دست هایش ، ش در جیبش

ضمیر جدا: _

_ ما همه مشتاقیم تا ترجمه تان را بخوانیم.

جواب:

ضمیر پیوسته: تان در ترجمه تان

ضمیر جدا : ما

دکمه بازگشت به بالا