آخرین خبرها

جواب فارسی هفتم صفحه 110 خدمات متقابل اسلام و ایران

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۱۰

خود ارزیابی

۱. معنی “سلمان منا اهل بیت”چیست؟

جواب۱: سلمان از اهل بیت است.

۲.چگونه زبان فارسی به گسترش تمدن اسلامی کمک کرده است؟

جواب ۲: به واسطه ی خدمات فرهنگی ایرانیان. آوردن حقایق اسلامی و قرآنی در شعر و نثر به زیبایی بی حد و اندازه

۳.به نظر شما چگونه می توان به تمدن اسلام و ایران بیشتر خدمت کرد.

جواب۳: تلاش و کوشش و آگاهی ، حفظ فرهنگ ایرانی و اسلامی و  معرفی و تبلیغ آن

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …