آخرین خبرها

جواب فارسی هفتم صفحه 102 عهدوپیمان

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۰۲

خود ارزیابی 

۱. عهد و پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟

جواب ۱: ” من دیر نمی آیم شما هم دیر نیاید. من غیبت نمیکنم شما هم غیبت نکنید .من به شما دروغ نمی گویم شما هم به من دروغ نگویید . من به هر قولی دادم وفا می کنم شما هم به هر قولی که به من می‌دهید وفا کنید .من خودم را موظف می دانم که برای خیر و صلاح شما تلاش کنم ، شما هم خودتان را موظف بدانید که به توصیه های من عمل کنید و تکالیف تعیین شده را انجام بدهید.”

۲.چرا مصطفی در هنگام کمک به پیرمرد کمی مکث کرد؟

جواب۲: چون نفسش به او می گفت اینکار را نکند چون خودش به آن احتیاج دارد.اما او بر نفسش غلبه کرد.

۳.به کاری که مصطفی کرد ایثار می‌گویند. نمونه دیگر از ایثار را ذکر کنید.

جواب ۳: کار شهیدان و جانبازان و آزادگان دفاع مقدس

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …