جواب فارسی ششم صفحه 94 راز زندگی

فارسی ششم ، صفحه ی ۹۴

درک مطلب 

۱. نظر غنچه و گل را باهم مقایسه و دو تفاوت آنها را بیان کنید؟

جواب۱:

زندگی از نظر غنچه : ناامیدی ، ناراحتی ، غم ،اندوه ، گوشه گیری

زندگی از نظر گل : سرسبزی ، شکوفایی ، با نشاط بودن

۲.به نظر شما راز زندگی چیست ؟

جواب ۲:   شاد بودن و احساس  آرامش کردن

۳.منظور از “گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است” چیست؟

جواب ۳: گل باتجربه تر است.

۴.چرا شاعر “دل گرفته” را به ‘غنچه” و “خنده” را به “گل” نسبت داده است؟

جواب۴: غنچه در خودش فرو رفته و حالت بسته دارد و شاعران را مثل دل گرفته می داند اما گل چهره ای باز و زیبا دارد و مثل لبخندان است.

کار گاه درس پژوهی 

۱.

الف) چند شی انتخاب کنید و ویژگی های انسانی را به آنها نسبت دهید و داستانی کوتاه بسازید.

جواب الف) مداد _خودکار _پاک کن _کتاب

ساکت!ساکت!! بسه دیگه باید جمع وجور کنیم زود راه بیفتیم. اینجوری که شما سرو صدا راه انداختین به صف نمیرسیم و باز ناظم اسمم رو مینویسه.

مداد قرمز جدید یه تازه وارد بود توی جامدادی .همین که از راه رسید خودکار وپاک کن و مدادسیاه از خوشحالی هورا کشیدند و کف بلندی زدند. دویدند واومدند و هر کدوم تند تند برای خوش آمد گویی یه چیزی میگفتن اونا خیلی خوشحال بودند که یه عضو جدید بهشون اضافه شده  و باهم دیگه یک صدا از آرمان تشکر کردند. آرمان هم که از شادی وهمهمه اونا خوشحال بود با اینکه دیرش شده بود اما یه لبخندی رو لباش بود مخصوصا وقتی که یهو یه صدایی، یه خنده ای ازونا میشنید. وقتی که آرمان رسید دم در مدرسه زنگ خورد و جامدادی و ساکنینش فهمیدند که دیگه باید ساکت باشن چون الاناس که کلاس شروع میشه.

ب) بهترین داستان را با ذکر دلیل انتخاب کنید .

۲.در شعر شیر خدا بیت “آن دم صبح قیامت تاثیر /حلقه در شد از او دامن گیر ” به چه واقعه ای اشاره دارد ؟تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.

جواب ۲: صبح ضربت خوردن امام علی وقتیکه می خواست به مسجد برای نماز برود.

دکمه بازگشت به بالا