جواب فارسی ششم صفحه 91 درس آزاد

صفحه ی ۹۱

درک مطلب 

۱. سیاوش نزد رستم چه چیزهایی را فرا گرفت؟

جواب ۱:تیراندازی ،کشور داری، پرتاب کمند ،شکار و هنر های اخلاقی

۲.داستان سیاوش با داستان کدام یک از پیامبران شباهت دارد

جواب ۲:

داستان عاشق شدن سودابه و پاکدامنی سیاوش اشاره به داستان حضرت یوسف دارد.

گذر سیاوش از آتش و سالم بیرون آمدنش اشاره به داستان گذر حضرت ابراهیم از آتش است.

۳.چرا کیکاووس از کشتن سودابه ترسید؟

جواب۳: از پدر او که پادشاه هاماوران بود ترسید و می دانست که پدرش با جنگی سخت انتقام دخترش را ازا و خواهد گرفت.

۴.مفهوم داستان چه بود؟

جواب۴: پاکدامنی و درستکاری

۵. ضرب المثلی متناسب با مفهوم داستان بیان کنید.

جواب۵: سر بی گناه تا پای دار میرود اما بالای دار نمی رود.

دکمه بازگشت به بالا