جواب فارسی ششم صفحه 79 شهدا خورشیدند

فارسی ششم ، صفحه ی ۷۹

درک مطلب 

۱. چرا شهید مانند چراغ خانه است؟

جواب۱: چون مثل چراغ که خانه را روشن میکند شهیدان هم مانند چراغی هستند که همه ی وطن را روشن میکنند

۲.شما هم مانند شاعر شهید را با یک جمله زیبا توصیف کنید؟

جواب۲: شهید شمع همیشه روشن تاریخ است.

۳.چه شباهتی بین شهدا و خورشید وجود دارد؟

جواب۳:شهدا هم مانند وجود نورانی و گرم و زندگی بخش خورشید باعث برکت و حیات وطن هستند.

دکمه بازگشت به بالا