آخرین خبرها

جواب فارسی ششم صفحه 77 عطار وجلال الدین محمد

صفحه ی ۷۷

حکایت

در این شعر علم به چه چیزهایی مانند شده است؟

جواب: درخت ، آفتاب ، بحر(دریا) ، سحاب (ابر)

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …