آخرین خبرها

جواب فارسی ششم صفحه 73 رنج هایی کشیده ام که مپرس

صفحه ی ۷۳

خوانش و فهم

۱. آخرین دوبیتی به چه مفهومی اشاره دارد؟

جواب۱: ظهور مهدی (عج)

۲.در اولین دوبیتی “بی” به چه معناست؟

جواب۲: است _ باشد

۳.در کدام قسمت از خوانش مصراع” باران اجابت تو را میطلبم “مکث وجود دارد؟چرا؟

جواب۳: به این صورت تا معنا درست منتقل شود:

باران اجابت تورا ، می طلبم.

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …