جواب فارسی ششم صفحه 57 درس آزاد

صفحه ی ۵۷

خوانش و فهم 

۱. در بیت “گر رسد دشمنی برای وطن/ جان و دل رایگان بیفشانیم ” واژه ی “دشمنی”  با چه آهنگی خوانده می شود ؟ چرا ؟

جواب۱: اینجا تکیه باید روی هجای اول باشد و کلمه ی “دشمنی” به معنای یک دشمن آمده است .

۲. چرا در بیت سوم عنوان شده است که” یادگارقدیم دورانیم”؟

جواب۲: چون آن چه اکنون ما را می سازد شامل فرهنگ ، تفکر ، اندیشه و هویت ما  بر گرفته از اندیشه ی اجداد وگذشتگان ماست.

دکمه بازگشت به بالا