جواب فارسی ششم صفحه 36 داستان من و شما

صفحه ی ۳۶

حکایت 

دوکس ، رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند .یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد .

علم چندان که بیشتر خوانی/ چون عمل درتونیست نادانی

نه محقق بود نه دانشمند / چارپایی بر او کتابی چند

آن تهی مغز را چه علم و خبر / که بر او هیزم است یا دفتر

_ از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟

جواب :دانشمند واقعی کسی است که آنچه که می خواند را واقعا یاد می گیرد و به آن عمل می کند.

دکمه بازگشت به بالا