جواب فارسی ششم صفحه 31 هوشیاری

صفحه ی ۳۱

خوانش وفهم 

۱. منظور از بیت “کم گوی و گزیده گوی چون در/ تا ز اندک تو جهان شود پر” چیست؟

جواب۱: کم و سنجیده وارزشمند سخن بگو تا سخن تو مثل مروارید که کمیاب وارزشمند است باشد و به گوش همه ی دنیا برسد

مفهوم: کم گویی وگزیده گویی

۲. با توجه به نشانه گذاری ها بیت زیر را بخوانید .به نظر شما خواندن کدام یک صحیح است؟ با دلیل بیان کنید.

“لاف از سخن ، چو در توان زد /  آن خشت بود که ، پر توان زد “

“لاف از سخن چو در ، توان زد /  آن خشت بود که پر ، توان زد”

جواب ۲:مدل خواندن دوم درست است چون درغیر این صورت شعر از نظر آهنگ و معنا به هم می ریزد.

دکمه بازگشت به بالا