جواب فارسی ششم صفحه 23 پنجره های شناخت

صفحه ی ۲۳

درک و دریافت

۱.پیرزن در کجا زندگی می کرد؟

جواب۱: در باغی که نزدیک شهر بود.

۲. تفاوت های کلاغ و هدهد را بیان کنید.

جواب۲:هدهد زیبا و خوش آواز است اما کلاغ این گونه نیست.

هدهد نماد خوش خبری و کلاغ نماد شومی وبدخبری است.

۳.باتوجه به متن درس پیرزن چه ویژگی هایی داشت؟

جواب۳: مهربان ، باهوش ودانا وزیرک وعاقبت اندیش

۴. به نظر شما چرا بعضی افراد زود به دام می افتند؟

جواب۴: به دلیل غرور و تکبری که دارند.

۵. ازین داستان چه فهمیدید؟

جواب۵: مغرور نباشیم و متواضع و فروتن باشیم ومسئولیت کارهایمان را بپذیریم وروی  سرنوشت وقسمت نگذاریم.

دکمه بازگشت به بالا