جواب فارسی ششم صفحه 16 پنجره های شناخت

فارسی ششم ، صفحه ی ۱۶

درک  مطلب  

۱. باتوجه به متن درس ،نظر گروه ایمان چه بود؟

جواب۱:آن ها معتقد بودند که آن چهار کلمه ی “خود ، خلق،خلقت ،خالق ” به همین ترتیب گفته شده درست است چون ما اول با شناخت خود وبعد خلق به خلقت و سرانجام به خالق ایمان می آوریم.

۲.نظر شما درباره ی آن چهار واژه چیست؟

جواب۲:این است که هرچه دقیق تر وبیشترخود را بشناسیم می توانیم خدارا بهتر بشناسیم.

۳.نظر گروه اخلاق را با گروه تفکر مقایسه و یک شباهت آن ها را بیان کنید.

جواب۳:

گروه اخلاق ریشه همه چیز را در اخلاق نیک می دانستند و اعتقادشان براین بود که با اخلاق نیک و رفتار پسندیده می توانیم خالقمان را بشناسیم.

گروه تفکر معتقد بودند شباهت حرف اول این چهار کلمه یعنی همه از اول مثل هم هستند و بعد هرچه از آغاز آفرینش فاصله میگیرند تفاوت ها بیشتر می شود.

شباهت :هر دو به همدلی واتحاد و دوستی انسان ها اشاره داشتند.

۴.شما نظر کدام گروه را می پسندید؟ دلیل آن را برای کلاس بازگو کنید.

جواب ۴: گروه ایمان ، چون معتقدند از شناخت خود بعد شناخت خلق و خلقت می توانیم خالقمان را بهتر بشناسیم.

دکمه بازگشت به بالا