جواب فارسی ششم صفحه 108 ستاره ی روشن

فارسی ششم ، صفحه ی ۱۰۸

درک مطلب 

۱.منظور از جمله ی “راست گوی هلاک نشود” چیست؟ 

جواب۱: انسان های راست گو هیچ وقت نمی میرند ویاد وخاطره شان همیشه در یادها می ماند و باقی است.

 

۲.چرا نیک خوی در هردو جهان ستوده است؟

جواب۲: چون هم مردم آدم های خوش اخلاق را دوست دارند و به آن ها احترام میگذارند و هم خداوند آدم خوش اخلاق را دوست دارد و او را از نعمت های بهشتی بهره مند میسازد.

۳. باتوجه به متن درس منظور از ستاره ی روشن چه کسی است؟

جواب۳: حکیم بزرگمهر

۴. منظور از جمله ی” هر که از شما به زاد بزرگتر باشد، وی را بزرگ تر دارید.” چیست؟

جواب۴: به بزرگترها و افرادی که از نظر سنی از شما بزرگترند احترام بگذارید.

دکمه بازگشت به بالا