جواب فارسی ششم صفحه 105 آداب مطالعه

صفحه ی ۱۰۵

خوانش و فهم 

۱. در مصراع “به گیتی به از راستی پیشه نیست” خوانش دو واژه ی “به” چگونه است؟

جواب۱: “

“به” اول حرف است  واینگونه خوانده می شود :

(ب+ کسره)

“به” دوم صفت است . به معنای “بهتر” است و “ه” درآن غلیظ و باتکیه خوانده می شود.

۲.بیت “گشاده است بر ما در راستی/چه کوبیم خیره در کاستی” به چه مفهومی اشاره دارد؟

جواب۲: صداقت و راستگویی

دکمه بازگشت به بالا