جواب فارسی ششم صفحه 100 میوه ی هنر

صفحه ی ۱۰۰

حکایت 

چرا هنگامی که افراد نادان از ما تعریف می کنند ، نباید خوشحال شویم؟

جواب: چون چیزی که باعث تعریف فرد نادان میشود چیز خوبی نیست. این یعنی در ما چیزی مثل خودش را دیده که خوشش آمده واز آن تعریف می کند.

دکمه بازگشت به بالا