آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم فکر کنید صفحه 32 انرژی الکتریکی

فکر کنید (صفحه 32)

اگر در مدارهای زیر کلید را ببندیم:

الف) کدام لامپ روشن نمی شود؟ لامپ سمت راست _ زیرا باتری ها قطب های همنامشان مقابل هم قرار گرفته اند.
ب) در کدام مدار نور لامپ بیشتر است؟ مدارسمت چپ _ زیرا از دو باتری استفاده کرده است.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …