آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم فکر کنید صفحه 23 انرژی نیاز هر روز ما

فکر کنید (صفحه 23)

اگر مقداری ماسه را در ظرفی دربسته بریزیم و مدتی آن را تکان دهیم،‌ دانه های ماسه گرم تر می شوند؛ چرا؟ به علت اصطکاک و لغزیدن ماسه ها روی هم انرژی گرمایی تولید می شود.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …