آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم فعالیت صفحه 33 انرژی الکتریکی

فعالیت (صفحه 33)

مشاهده های خود را در جدول زیر بنویسید.

نام وسیله روشن خاموش
پاک کن خاموش
میخ روشن
سکه روشن
خط کش فلزی روشن
خط کش پلاستیکی خاموش
خط کش چوبی خاموش

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …