آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم فعالیت صفحه 21 انرژی نیاز هر روز ما

فعالیت (صفحه 21)

چه چیزی مشاهده می کنید؟ مارپیچ می چرخد
چه چیزی باعث حرکت این مارپیچ کاغذی می شود؟ انرژی گرما
در مارپیچ کاغذی، انرژی از کدام شکل به شکل دیگر تبدیل می شود؟ گرمایی به حرکتی

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …