جواب علوم تجربی چهارم فعالیت صفحه 21 انرژی نیاز هر روز ما

فعالیت (صفحه 21)

چه چیزی مشاهده می کنید؟ مارپیچ می چرخد
چه چیزی باعث حرکت این مارپیچ کاغذی می شود؟ انرژی گرما
در مارپیچ کاغذی، انرژی از کدام شکل به شکل دیگر تبدیل می شود؟ گرمایی به حرکتی

حتما ببینید

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 5 مخلوط و جداسازی مواد

خود رابیازمایید صفحه 5 حالت فیزیکی هر یک از محلول های زیر را مشخص کنید. …