جواب علوم تجربی چهارم فعالیت صفحه 21 انرژی نیاز هر روز ما

فعالیت (صفحه 21)

چه چیزی مشاهده می کنید؟ مارپیچ می چرخد
چه چیزی باعث حرکت این مارپیچ کاغذی می شود؟ انرژی گرما
در مارپیچ کاغذی، انرژی از کدام شکل به شکل دیگر تبدیل می شود؟ گرمایی به حرکتی

دکمه بازگشت به بالا