آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 95 بی مهره ها

فکرکنید صفحه95

1-مورچه و کرم خاکی از نظری ویژگی ظاهری با هم چه تفاوت هایی دارند؟

همانطور که گفتیم مورچه ها بدنی بند بند دارند ولی کرم خاکی بدنی حلقه ای دارند. مورچه ها 6 پا دارند ولی کرم خاکی  هیچ پایی ندارند.

2-کفشدوزک و شته به مورچه بیه ترند یا کرم خاکی ؟ به مورچه

عنکبوت به کدام یک از جانوران جدول ، شباهت بیشتری دارد؟ مورچه

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …