جواب علوم تجربی چهارم صفحه 95 بی مهره ها

فکرکنید صفحه95

1-مورچه و کرم خاکی از نظری ویژگی ظاهری با هم چه تفاوت هایی دارند؟

همانطور که گفتیم مورچه ها بدنی بند بند دارند ولی کرم خاکی بدنی حلقه ای دارند. مورچه ها 6 پا دارند ولی کرم خاکی  هیچ پایی ندارند.

2-کفشدوزک و شته به مورچه بیه ترند یا کرم خاکی ؟ به مورچه

عنکبوت به کدام یک از جانوران جدول ، شباهت بیشتری دارد؟ مورچه

دکمه بازگشت به بالا