آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 91 بدن من (2)

گفت و گو صفحه 91

با توجه به شکل روبرو در مورد « ادرار از کلیه ها به کجا می رود تا دفع شود.» گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

ادرار از کلیه ها وارد لوله ای به اسم میزنای می شود که  از طریق آن سپس به مثانه در بخش زیر شکم می رسد. در مثانه مدت زمانی می ماند تا مثانه تا حدودی پر شود و بعداز طریق لوله دیگری به نام میزراه از بدن خارج می شود. 

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …