آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 9 مخلوط ها در زندگی

فکر کنید (صفحه 9)

در نمونه های زیر، مخلوط های یک نواخت را مشخص کنید. دلیل خود را بیان کنید.

زعفران دم کرده و صاف شده و آب و نمک _ زیرا شفاف هستند، ته نشین نمی شوند در نتیجه مخلوط یکنواخت هستند

نتیجه میگیریم مخلوط های یکنواخت: شفاف هستند، ته نشین نمی شوند و مواد به طور یکنواخت در آنها پراکنده شده اند.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …